Terug

GRATIS BEZORGD BIJ 65€ (BE-NL)

Algemene voorwaarden

 

Vanwege de aansluiting van Shopandalucia bij de Stichting Webshop Keurmerk zijn de algemene voorwaarden, die de Stichting hanteert,van toepassing.

Aanvullende bepalingen die specifiek gelden voor Shopandalucia zijn opgenomen in de artikelen 20 tot en met 30.

Als je gebruik maakt van deze website stem je daarmee in met de onderstaande algemene voorwaarden en stem je ermee in dat deze voorwaarden

onderdeel uitmaken van elke overeenkomst die je met Shopandalucia aangaat.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die je bij ons doet,

op elke aankoop die je doet via onze website en op elke overeenkomst die je aangaat met Shopandalucia.

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met

een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij

op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Dag: kalenderdag.

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer

in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,

op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel

waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten,

(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,

zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer

Shopandalucia - Dirk Tibax

Eeuwfeestlaan 217

2500 Lier - België

Tel: +32 468 22 21 45

E: [email protected]

BTW-identificatienummer: BE 0849 077 622

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden

bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld

op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden

langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,

is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing

en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 – Het aanbod

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument

van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen

ter beveiliging van de elektronische overdracht van data

en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,

alsmede van al die feiten en factoren

die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,

is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument

op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten

van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht bij producten

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd

van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is,

het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,

of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,

een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,

of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument,

of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager

is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten,

diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier

voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,

overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden

na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,

verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken

of gebruiken in de mate die nodig is om de aard,

de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product

slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan

met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten

van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping

of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug,

of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.

Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval

in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking,

en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument

deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering

van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt

in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer

een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis

dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming

van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

 c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

ARTIKEL 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,

stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer

in rekening gebracht voor het geretourneerde product,

onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,

mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,

naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de

consument instemt met een andere methode.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,

hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. i

 

ARTIKEL 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer

dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden

en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

4. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering

slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,

en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

ARTIKEL 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,

behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen

op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn

van wettelijke regelingen of bepalingen

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,

aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat

het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten

en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin

deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die

verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen

van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde

bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,

tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan

wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument

hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend

gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 14 – Betaling

1. Bestelling met betaalplicht: het plaatsen van een bestelling houdt een verplichting tot betaling in.

2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,

of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst

tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument

de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden

tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen,

kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de

te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen

heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn,

over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd

en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;

10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

ARTIKEL 15 – Klachtenregeling

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument

een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina

van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)

De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg

kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met

betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,

kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd

aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht

eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,

is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken

na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken

of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.

Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,

dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie 

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend,

deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten

feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is,

is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de

Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd.

Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

ARTIKEL 17 – Branchegarantie

1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk

door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies

binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend

advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven

en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies,

wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd.

Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een

inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het

bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij

zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting 10 Webshop Keurmerk.

Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,-

uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk,

waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

ARTIKEL 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk

te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De aanvullende bepalingen van

Shopandalucia zijn hieronder opgenomen in de artikelen 20 tot en met 32.

 

ARTIKEL 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande,

dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod

de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Aanvullende bepalingen Shopandalucia

 

ARTIKEL 20 – Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en alles op deze website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, foto’s, ontwerpen, iconen en illustraties,

met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht

of ander intellectueel eigendomsrecht, is eigendom van Shopandalucia en/of haar eigenaren of (zaken)partners.

Voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopandalucia is vereist indien u iets van deze website wilt

reproduceren, publiceren, veranderen, uploaden, (per post) versturen, distribueren of hoe dan ook openbaar wilt maken.

De handelsmerken en logo’s die op deze site worden gebruikt en afgebeeld,

zijn handelsmerken van Shopandalucia en anderen. Niets op deze site kan worden gezien of geïnterpreteerd als toestemming,

impliciet of anderszins, als vergunning of recht om een handelsmerk

van of weergegeven op deze site te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat handelsmerk.

Gebruikers mogen het materiaal van deze site alleen bekijken en/of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik.

Shopandalucia zal alle wettelijke mogelijkheden aanwenden

om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Alle rechten die niet expliciet aan derden worden toegekend in deze voorwaarden,

zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Shopandalucia

 

ARTIKEL 21 – Disclaimer voor garanties

In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 geldt dat de inhoud van deze site wordt gegeven ‘zoals deze is’ en geen enkele garantie,

niet expliciet en niet impliciet geeft. De producten die via deze site

worden verkocht, worden verkocht ‘zoals ze zijn’ en zonder wat voor garantie dan ook, expliciet of impliciet, anders dan bepaald in artikel 10,

lid 1. Garanties zijn uitgesloten in de breedste zin

die onder de wetgeving is toegestaan. Shopandalucia garandeert en verklaart niet dat de inhoud van de site, of die nu is geschreven door Shopandalucia

of derden, accuraat of betrouwbaar is,

of dat de site vrij is van fouten of virussen, of dat de toegang tot en het gebruik van de site niet zal worden onderbroken en te allen tijde veilig is.

U bent ervan op de hoogte

dat garanties die worden gegeven op producten van een derde partij die eventueel op de site worden beschreven

(bijvoorbeeld in het kader van beoordelingen van producten van derden),

enkel en alleen door die partij en niet door Shopandalucia worden gedaan. Als u ontevreden bent over de site, is het enige wat u daartegen kunt doen,

de site niet (meer) gebruiken.

Door het gebruik van de site erkent u dat u dit op eigen risico doet. Shopandalucia is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele

of enige andere vorm of soort schade,

daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade, ongeacht of een vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere grondslag

voor aansprakelijkheid dan ook, met betrekking tot de site, de inhoud daarvan of de producten die erop worden beschreven of verkocht,

zelfs indien Shopandalucia van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht. Een uitzondering op het voorgaande

wordt gevormd door schade die het directe gevolg is

van opzet of grove schuld van Shopandalucia. De aansprakelijkheid van Shopandalucia is in alle gevallen beperkt tot het bedrag

dat de gebruiker heeft betaald voor de desbetreffende

aankoop van producten die op de site worden verkocht .

 

ARTIKEL 22 – Geen instemming

In bepaalde gevallen worden op de site de meningen van gebruikers van de site weergegeven. Uit het enkele feit dat deze meningen op de site worden

weergegeven mag niet worden afgeleid

dat Shopandalucia met dergelijke meningen instemt of deze onderschrijft.

 

ARTIKEL 23 – Ongeldig indien verboden

Hoewel de site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle producten die erop worden beschreven of verkocht verkrijgbaar voor iedereen

of in alle geografische gebieden of rechtsgebieden.

Shopandalucia biedt alleen producten aan en verkoopt deze alleen aan inwoners van de Europese Unie en verstuurt alleen pakketjes

naar adressen binnen de Europese Unie.

Shopandalucia behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, de beschikbaarheid van de site en/of het leveren

van een product en/of de hoeveelheid daarvan,

aan enig persoon, geografisch gebied of rechtsgebeid, te beperken. Elk aanbod voor welk product dan ook dat wordt gedaan op deze site,

geldt niet indien dat niet is toegestaan.

Het gebruik van deze site is niet toegestaan in enig rechtsgebied waar (1) de gehele strekking van deze algemene voorwaarden niet geldig is of

(2) de site of een gedeelte daarvan in strijd is met enige daar geldende wettelijke bepaling.

 

ARTIKEL 24 – Gedragscode

U stemt ermee in: andere gebruikers niet te beperken of te verbieden deze site en haar diensten te gebruiken; geen onwettige,

frauduleuze, bedreigende, kwetsende, lasterlijke, obscene

of anderszins aanstootgevende of schadelijke informatie of materiaal over te dragen of informatie of materiaal dat aanzet of

aanmoedigt tot stafbaar gedrag of aanleiding zou kunnen vormen tot aansprakelijkheid

of anderszins in strijd is met een wettelijke bepaling; geen informatie of software over te dragen die een virus, worm,

Trojan horse of een andere schadelijke of verstorende component bevat;

geen materiaal over te dragen dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt;

deze site niet te gebruiken voor commerciële of onwettige doeleinden;

niets op deze site te veranderen, aanpassen, doorverkopen, vertalen, verkopen, reverse engineren,

uit elkaar te halen of opnieuw samen te stellen.

 

ARTIKEL 25 – Vrijwaring

U stemt ermee in om Shopandalucia te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen vorderingen, schade en kosten

(waaronder alle redelijke kosten van juridische bijstand

die zijn gemaakt in een arbitrage procedure, rechtszaak of hoger beroep) die, direct of indirect, het gevolg zijn van uw schending

van enige bepaling van deze algemene voorwaarden

(waaronder schending van de Gedragscode) en/of het gevolg zijn van andere activiteiten die u onderneemt of hebt ondernomen,

die verband houden met deze site

of de producten die erop worden besproken, aangeboden of verkocht. Dit onderdeel blijft van kracht na beëindiging, om welke reden dan ook,

van enige overeenkomst waarop deze voorwaarden

van toepassing zijn en ook na beëindiging van het gebruik van deze site.

 

ARTIKEL 26 – Aankopen

Als u producten, die op deze site worden aangeboden, wilt kopen, kan u verzocht worden om bepaalde informatie te verstrekken,

waaronder, maar niet beperkt tot gegevens van uw creditcard of andere betaalinformatie.

Dergelijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door Shopandalucia. U staat ervoor in dat alle informatie die u geeft accuraat,

volledig en actueel is. U stemt ermee in om alle kosten te betalen

die worden aangegaan door gebruikers van uw rekening, creditcard of andere betaalwijzen, en dat u de prijzen betaalt die

gelden op het moment dat je de producten koopt.

Je bent ook verantwoordelijk voor het betalen van belastingen en heffingen (anders dan BTW) die op uw aankoop van toepassing (kunnen) zijn.

De prijzen op de site zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 27 – Brieven, vragen, opmerkingen en beoordelingen

U erkent en stemt ermee in dat u door Shopandalucia u vragen, opmerkingen en/of productbeoordelingen (van Shopandalucia producten of producten van andere merken)

te sturen,

op schrift of per e-mail, onherroepelijke toestemming geeft om deze kosteloos, wanneer dan ook, zonder uitzondering, wereldwijd te gebruiken, tonen,

reproduceren, publiceren,

uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te distribueren, vertalen en door te geven (als geheel of een deel ervan) en/of die op te nemen

als onderdeel van ander werk,

in elke vorm, via elk medium of elke technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en dat voor de gehele termijn van

eventueel bestaand auteursrecht op het materiaal.

U staat er bovendien voor in en garandeert dat u, door materiaal naar Shopandalucia te sturen, bevoegd en gerechtigd

bent om dergelijke rechten te verlenen en over te dragen

en dat het materiaal dat u verstuurt geen rechten van enige derde partij schendt inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht,

handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht

of enig recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer en privacy.

 

ARTIKEL 28 – Gebruik van wachtwoorden

Gebruik van elk, door een wachtwoord beschermd deel van de site, is uitsluitend voorbehouden aan de persoon die toestemming

en een wachtwoord heeft om op een dergelijk deel

van de site in te loggen (de ‘Geautoriseerde Partij’). Het wachtwoord is niet overdraagbaar en de Geautoriseerde Partij

is verantwoordelijk voor alle eventuele schade, van welke aard dan ook,

die Shopandalucia zou kunnen leiden als gevolg van het (al dan niet opzettelijk) distribueren of ter beschikking stellen van zijn of haar wachtwoord.

 

ARTIKEL 29 – Wijzigingen

Shopandalucia heeft het recht om te allen tijde

(1) deze algemene voorwaarden te wijzigen,

(2) de site te veranderen, inclusief het verwijderen of beëindigen van welke inhoud of welk aspect van de site dan ook,

het aanpassen van de uren dat de site beschikbaar is, het beperken van hoe vaak deze mag worden gebruikt,

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast door Shopandalucia door de gewijzigde voorwaarden

op de site kenbaar te maken. Voortgezet gebruik van de site, nadat we deze wijzigingen openbaar hebben gemaakt,

betekent dat u met deze wijzigingen instemt.

 

ARTIKEL 30 – Diversen

Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van toepassing

zijn en u stemt in met een uitdrukkelijke keuze voor de toepasselijkheid

van het Nederlandse recht. Elke partij bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, stemt er voorts mee in dat

eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden

met een dergelijke overeenkomst, en die niet tot een oplossing zijn gebracht na eventuele inschakeling van de in artikel 15 genoemde Geschillencommissie,

uitsluitend zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam en zegt onherroepelijk toe geen exceptie van onbevoegdheid

of ander bezwaar tegen deze rechtbank te zullen opwerpen.

Indien een (bepaling van een dergelijke) overeenkomst in rechte moet worden afgedwongen, heeft de partij die in het gelijk gesteld wordt aanspraak op een vergoeding

van de proceskosten

en redelijke kosten van juridische bijstand. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde

instantie nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht,

zal een dergelijke bepaling vervallen of worden beperkt doch slechts in die mate als noodzakelijk is en zodanig dat de overige bepalingen

van de overeenkomst in stand en afdwingbaar blijven.

Eerdere of gelijktijdige geschreven of mondelinge afspraken die er mogelijkerwijs zouden kunnen zijn, vervallen indien een overeenkomst

wordt aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

in dat geval geldt uitsluitend het in deze voorwaarden bepaalde. Een enkele verklaring van afstand van recht door een partij

ten aanzien van rechten of aanspraken gebaseerd op nietnakoming

of verzuim van de andere partij kan niet worden beschouwd als afstand van recht ten aanzien van

enige eerdere of latere of opvolgende niet-nakoming of verzuim.

Elke titel, paragraaftitel of elk kopje in deze voorwaarden staat er uitsluitend voor het overzicht en is op geen enkele manier een

uitleg of definitie van een paragraaf, tekst of voorwaarde die erin wordt beschreven.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    shopandalucia 9,6 / 10 - 2847 Reviews @ Kiyoh
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »